مقدمه

گروه اسپیر

اسپیر، در فروردین ماه 1385، تحت شماره 19235 در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسیده است. جهت گیری کاری شرکت، طراحی و اجرای گستره وسیعی از پروژه های معدنی (اکتشاف، طراحی استخراج و فرآوری مواد معدنی)، مهندسی ژئوتکنیک و خدمات زیست محیطی به صنایع بوده است . در حال حاضر، ساختار شرکت برای پرداختن به اهداف فوق تخصصی تر شده و اهداف چند گانه فوق، در قالب چهار شرکت مستقل (خدمات معدنکاری اسپیر، اسپیرآران، زمین آزمای اسپیر و محیط سبز اسپیر ) تعقیب می شود. این شرکت ها در قالب "کنسرسیوم" همکار بوده و تحت عنوان "گروه اسپیر" فعالیت می کنند. گروه اسپیر، یک سازمان چند منظوره و هدفمند است که از کارشناسان خبره، تکنسین های آزمایشگاهی و صحرایی حائز صلاحیت حرفه ای و گروه عملیات دفتری (دفتر فنی و مجموعه پشتیبانی) برای مدیریت و اجرای پروژه ها بهره می گیرد، که با تلفیق توانایی های فنی و تجربیات کاری خود، سعی در ارائه کیفی ترین خدمات به کارفرمایان دارند.

همکاران